Besked om ejerskifte

I grundejerforeningens vedtægter paragraf 5 stk. 3 står der: “Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen … ,,”

De oplysninger grundejerforeningen har brug for i denne forbindelse er:

• Ejerskiftedato/overtagelsesdag
• Navn på ejer indtil overtagelsesdag (tidligere ejer)
• Navn på ejer efter overtagelsesdag (nyejer)
• Ny adresse på tidligere ejer efter fraflytningen

Bestyrelsen henstiller til, at vedlagte skema altid benyttes ved meddelelse om ejerskifte, da det letter bestyrelsens arbejde med registrering af ejerskifte.

FLYTTEMEDDELELSE – til udprint - Word (til elektronisk udfyldning, gem hos dig selv og send til bestyrelsen@net.dk

FLYTTEMEDDELELSE - til udprint - PDF - Print, udfyld og aflever til bestyrelsen

Bemærk at Grundejerforeningen har generelle bemærkninger om lovliggørelse i forbindelse med ejerskifte:

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Bygningsreglement BR18, lokalplan 138, byplanvedtægt 44, godkendte retningslinier af 20. april 2005 og tinglyste deklarationer.

Såfremt der på ejendommen er overdækninger, udhuse og bygningsændringer mv., der ikke er i overensstemmelse hermed, er det Grundejerforeningens forventning, at sådanne forhold i forbindelse med salget tilbageføres til det, der er lovligt. Alternativt at der søges tilladelse til at bibeholde forholdet/forholdene. I givet fald skal tilladelse søges gennem den digitale ansøgningsportal: Byg og Miljø: https://www.bygogmiljoe.dk/ Tilsvarende forventer Grundejerforeningen, at eventuelle overdækninger, udhuse og bygningsændringer mv., der ikke er registreret i BBR, registreres i forbindelse med salget.

Endvidere skal man være opmærksom på flg.. som har været gældende siden tilslutningen til fjernvarme i 2013: ”Der må ikke udføres arbejde af nogen art på Roskilde Varmes ledninger (i dag Fors) – heller ikke af autoriseret VVs’er. Fremtidige omlægninger af rørføring må kun ske efter skriftlig tilladelse og i samråd med Roskilde Forsyning”.

Seneste nyheder

Havevandring søndag den 15. september

Havevandring er Terrasseboeres fælles gå-tur rundt i Terrassernes område sammen med bestyrelsen. Årets havevandring foregår søndag den 15.  september kl. 15. Vi mødes ved nr. 5. Ved havevandringen har terrasseboerne mulighed for at komme med forslag...

Læs mere

Bål og bajere Sct. Hans aften

Grundejerforeningen afholder sit traditionelle og meget enkle Sct. Hans arrangement ved bålpladsen kl. 21:00, Sct. Hans aften søndag den 23. juni. Grundejerforeningen har BAJERE, Back-in-boks bianco og vand med! Særligt til nye Terrasseboere: Himmelev Kirke...

Læs mere

Generalforsamling mandag den 3. juni

Vi holder ordinær generalforsamling i Himmelev Sognegård mandag den 3. juni kl. 19:00. Indkaldelse med regnskab, indkomne forslag, budget mv. er udsendt pr. mail den 14. maj. Materialet findes under fanen Foreningen på denne side.

Læs mere

Fastelavnsfest søndag den 11. februar

Traditionen tro holder vi fastelavnsfest på Terrasserne. Det sker søndag den 11. februar kl.13 på Bålpladsen. Tilmelding kan ske ved at sende mail til Bestyrelsen@terrasserne.com  senest tirsdag den 6. februar. Husk husnummer og antal børn...

Læs mere

Snerydning de næste 24 timer

Vi har fået mange meddelelser om at vores mail med flg. tekst er endt i spamfiltre. Derfor denne nyhed. Vi har her til morgen fået en kundeorientering fra Roskilde Ejendomsservice. Heri orienteres om flg. "Vores...

Læs mere

Noget om parkering

Kære Terrasseboer Vi har lagt mærke til, at nogle af vendepladserne her i Terrasserne bliver brugt som parkeringspladser, og vi ville bare lige minde jer om, at det ikke er meningen. Vi ved, det kan...

Læs mere